Regulamin

Warunki handlowe:

    Nr konta PKO BP 50 1020 3541 0000 5902 0261 7355
  • ceny widoczne w ofertach są cenami brutto-detal, ceny hurtowe po uzgodnieniu .
  • zamówienia hurtowe realizujemy wyłącznie za gotówkę ( przedpłata , pobranie)
  • minimalna kwota zamówienia 500zł.
  • zamówienia pobraniowe realizujemy do kwoty 5000 zł
  • zamówienia przesyłane są firmą kurierską DPD , na koszt klienta 16zł karton
  • zamówienia zaakceptowane przez klienta wysyłane są w ciągu 24 h w dni robocze
  • reklamacje składane przez Państwa klientów realizowane są we własnym zakresie

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne regulaminu Regulamin Sklepu Internetowego TOPSPORT określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez firmę TOPSPORT JADWIGA DROZD, ul. DWORCOWA 48/17, 10-437Olsztyn, NIP: 739-168-39-39, REGON: 281392717 zwaną dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu Internetowego TOPSPORT, dostępnego pod adresem www.sporthurtownia.com

§2 Definicje wykorzystane na potrzeby sklepu Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklepu zostały przyjęte następujące definicje: Index - ciąg znaków unikalny dla danego modelu produktu. Klient – osoba, korzystająca ze Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która została poprawnie zarejestrowana w Sklepie poprzez przypisanie unikalnego Loginu wraz z unikalnym Hasłem. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą własnego Loginu i Hasła. Kurier – profesjonalny przewoźnik, z wykorzystaniem usług którego zakupione Produkty będą dostarczane do Klienta. Login – unikalny dla każdego Klienta ciąg znaków identyfikujący danego Klienta spośród pozostałych Klientów. Produkt – jedna sztuka towaru stanowiąca podstawową jednostkę towarową w Sklepie, charakteryzowana przez grupę ściśle określonych wartości atrybutów. Każdy Produkt ma przypisany swój Kod Produktu (index). Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego TOPSPORT Sklep - platforma e-commerce, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych Regulaminem Sklepu, oferuje swoje Produkty do sprzedaży za pośrednictwem globalnej sieci Internet. Sprzedawca – TOPSPORT JADWIGA DROZD prowadząca sprzedaż w internecie za pośrednictwem sklepu internetowego TOPSPORT

§3 Informacje ogólne Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie www.sporthurtownia.com Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych Klienta. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu, poprawy i kontroli swoich danych osobowych. Złożenie w Sklepie zamówienia zakupu Produktów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedaż towarów w sklepie internetowym prowadzona jest w oparciu o zasoby magazynowe firmy Topsport Jadwiga Drozd. Wszystkie towary są pełnowartościowe, jednakże, z uwagi na specyfikę branży obuwniczej, istnieje możliwość, iż niektóre egzemplarze oferowanego obuwia były wcześniej przymierzane przez innych Klientów.

§4 Rejestracja Rejestracji można dokonać ze strony głównej Sklepu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła, chyba że informacje o Loginie lub Haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego Loginu lub Hasła osobom trzecim. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości. W celu usunięcia konta, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

§5 Ceny Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz za pośrednictwem innych stron internetowych, agencji reklamowych a także pozostałych dostępnych sposobów reklamy.

§6 Składanie oraz realizacja zamówienia Zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci Sklepu, którzy dokonali skutecznej rejestracji. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności: wybór oraz wprowadzenie Produktu/ów do koszyka; dobranie rozmiaru pożądanego przez kupującego; zalogowanie się na uprzednio zarejestrowane konto Klienta lub dokonanie rejestracji zgodnie z regulaminem; podanie zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych w formularzu o ile nie zostały one podane przy rejestracji; 3. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do formularza zamówienia. 4. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku: podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki; braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e-mail w okresie realizacji zamówienia; nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta; obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), wykorzystywanie platformy cyfrowej Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę. 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Jeżeli Sprzedawca nie może całkowicie zrealizować zamówienia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od dnia złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, o ile została ona uiszczona. 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z regulaminem w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem poinformowania go o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca zastrzega, iż ze względów organizacyjnych przy zamówieniach Klienta o sumarycznej wartości Produktów przekraczającej 1.000 zł PLN, może wymagać dodatkowej formy potwierdzenia zamówienia, a w szczególności potwierdzenia pisemnego lub potwierdzenia telefonicznego. Wskazana forma potwierdzenia pozwala Sprzedawcy uzgodnić z Klientem dogodne dla obu stron logistyczne warunki realizacji i dostawy zamówienia.

§7 Formy płatności oraz dostawy Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produktu z dostawą na terytorium Polski: płatność gotówką Kurierowi przy odbiorze zamówionych Produktów; Płatność standardowym przelewem bankowym lub przekazem pocztowym płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy za pośrednictwem internetowej bramki płatniczej Realizacja dostawy Produktu do Klienta nastąpi z wykorzystaniem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Firmę Kurierską DPD. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu. Koszt wysyłki zamówienia pokrywa Kupujący W przypadku wybrania przez Klienta płatności elektronicznej, przesyłka z Produktami zostanie nadana bezzwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą odpowiadającą cenie zamówionych Produktów. W momencie dokonywania dostawy zamówionych Produktów Klient jest zobowiązany w obecności Kuriera do sprawdzenia przesyłki co do kompletności oraz zgodności z zamówieniem, a także co do obecności widocznych uszkodzeń mechanicznych dostarczanych Produktów. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady naruszenia lub uszkodzenia albo gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności Kuriera sporządzić protokół oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy oraz ustalenia sposobu dalszego postępowania. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie maksymalnie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z zamówieniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienia czasowe związane z dostarczeniem przesyłki w przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej. Przesyłki zamówione do godz. 14.00 w dzień roboczy, doręczane są następnego dnia roboczego. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu doręczenia przesyłki o niezbędny okres.

§8 Odstąpienie od umowy Klient, wraz ze złożeniem stosownego pisemnego oświadczenia Sprzedawcy, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów bez podawania jakichkolwiek przyczyn w ciągu 100 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz 827) Przesyłki z Produktem należy zwrócić na adres Sklep TOPSPORT ul. Dworcowa 48/17, 10-437 Olsztyn. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, którego wzór otrzymacie Państwo pod adresem: Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w którym Klient informuję o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Celem pisemnego potwierdzenia odstąpienia od umowy Klient winien wypełnić, własnoręczne podpisać oraz wysłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu do umowy sprzedaży wraz ze zwracanym Produktem. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w oryginalnym opakowaniu zawierającym również dowód zakupu (paragon lub faktura) i w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 8 pkt. 1 pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a w ciągu 100 dni Klient otrzyma zwrot ceny zapłaconej za zamówiony Produkt w tym koszt dostawy w formie podanej przez Klienta w formularzu zwrotu. Jeżeli Klient nie zwróci Sprzedawcy Produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży, od której odstąpił, to w takiej sytuacji Sprzedawcy przysługuje prawo zatrzymania na mocy art. 496 Kodeksu cywilnego. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconych kosztów przesyłki, o których mowa w § 8 pkt. 5. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Przez przesyłkę rozumiemy towar oraz jego oryginalne opakowanie będące częścią składową zakupionej rzeczy. W przypadku braku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Sprzedawca odmówi uznania zwrotu Produktu, a przesyłka zostanie ponownie odesłana do Klienta.

§9 Kontakt Telefoniczna obsługa Klientów Sklepu internetowego jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16,00 pod numerem telefonu 603 598 968 Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres topspordepot@gmail.com lub przez stronę internetową Sklepu internetowego po zarejestrowaniu się i zalogowaniu Klienta na swoje konto.

§10 Niezgodność Produktu z Umową, Postępowanie reklamacyjne Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową. W takim przypadku Klient powinien odesłać Produkt pod adres Sklep TOPSPORT ul Dworcowa48/17 10-437 Olsztyn z dopiskiem „reklamacja”. wraz z kopią paragonu (faktury VAT) oraz wypełnionym Drukiem Reklamacyjnym, którego wzór uzyska po wcześniejszym kontakcie mailowym. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Dział Reklamacji przesyłki z reklamowanym Produktem. Nie stanowią podstaw Reklamacji różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Produktów, a pomiędzy ich odwzorowaniem na ekranie monitora Klienta, jeżeli te różnice wynikają jedynie z ustawień lub parametrów monitora Klienta.

§11 Wymagania techniczne Sprzedawca podejmuje działania, aby Sklep był obsługiwany przez wszystkie wiodące przeglądarki dostępne na rynku. W przypadku zablokowanego wyświetlania wyskakujących okien przegląrki (pop-up) niektóre strony Sklepu mogą się nie wyświetlać. W przypadku blokady przekierowań (redirect) niektóre dokumenty Sklepu internetowego mogą nie wyświetlać się poprawnie. Strona Sklepu internetowego wymaga do poprawnego działania włączonej obsługi Java Script. Strona Sklepu internetowego wymaga dla poprawnego działania plug-in flash v8.0 oraz wyższe wersje.

§ 12 Ochrona danych osobowych: Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) jest TOPSPORT ul.Dworcowa 48/17 10-437 Olsztyn. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek a także usunięcia z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących W Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: - Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.); - Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr. 144, poz. 1204z późn.zm.);

§13 Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia oferowania sprzedaży Produktów w Sklepie celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej, na której funkcjonuje Sklep. Powyższe nie wpływa na realizację zawartych umów sprzedaży Produktów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel